Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belanghebbenden: Patrick Peters en Tonnie Jacobs

Afmelding van Nico Heere, contactpersoon vanuit de gemeente.


1.Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen.

 

2. Uitbreiding aantal camper plaatsen ’t Loo. (stond onder lopende zaken bij punt 4 van de agenda)

Naar aanleiding van de aanwezigheid van Patrick en Tonnie  maken we ruimte om hun inbreng voorrang te geven, zodat ze, indien gewild niet de hele vergadering hoeven bij te wonen. Patrick brengt in dat hun onderneming, voor het gemak noemen we het in het vervolg hier ‘de camping’, - de gebruikelijke benaming voor het dorp -, voornemens is om het huidige vergunde aantal van 11 campers, - een vergunning die in het verleden toebehoorde aan de jachthaven Brasker,- uit te breiden naar 35.

Daartoe is een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk en alvorens dit principe verzoek te doen, adviseert de gemeente de camping dit verzoek allereerst kenbaar te maken aan de dorpsraad en te zijner tijd ook hierover met het dorp in gesprek gaan.

Patrick geeft aan dat campers een aparte doelgroep vormen, vrij komen en gaan, daardoor niet reserveren en plek krijgen op basis van: oké als er plek is en vol is vol. Hij geeft een toelichting over de gang van zaken van de overname van de jachthaven, inmiddels ruim 3 jaar geleden, waarbij de suggestie was dat de gemeente de overschrijding van het aantal camperplaatsen oogluikend toestond, door de vingers zag, of anders gezegd gedoogde.

Van de zijde van de dorpsraad stellen we dat juist déze overschrijding er voordurend voor zorgt, gezorgd heeft en blijft zorgen dat inwoners zich én door de camping én door de gemeente niet serieus genomen voelen. Deze vergunning van 11 campers immers past binnen en houdt verband met de grenzen van de toentertijd vastgestelde en acceptabel geachte omvang en grootte van de toeristische accommodaties ter plaatse.  Van de zijde van de camping is de gedachte aan uitruil, het tegen deze uitbreiding wegstrepen van andere vergunde plekken, niet bespreekbaar.

Daarnaast  stellen  we  vast dat met deze voorgenomen aanvraag naar 35 camperplaatsen ook de  destijds  acceptabel geachte  verkeersproblematiek, - die met de botenhelling ook al behoorlijk toegenomen is , verder wordt belast.

Om de ‘beleefde’ verkeersproblematiek, - we gebruiken in de discussie het woord “beleefde” om een heilloze discussie over een wel of niet feitelijke verkeersproblematiek m.b.t. veiligheid, overlast en leefbaarheid, te vermijden – aan te pakken, stelt de camping voor om al het uitgaande verkeer van de betaalde parkeerplaats, auto’s van dagrecreanten waaronder ook begrepen de botentrailers, alsmede alle campers te adviseren via de brug over de Hardweg de stand/parkeerplaatsen te verlaten.

Van de zijde van de dorpsraad wordt “adviseren” vervangen door het “aangeven van een verplichte (uit)rijrichting”: linksaf. Alleen bezoekers van de horeca bij de camping kunnen dan nog via het dorp terugrijden; op deze wijze zal zo’n 90% van het toeristisch recreatief verkeer dat via het dorp binnen komt over  de brug in de Hardweg het dorp moeten verlaten. We zijn het er gezamenlijk over eens dat een dergelijke circulatie een significante afname van de ‘beleefde’ verkeersproblematiek zal opleveren.

Van de zijde van de dorpsraad merken we op dat onze inzet is dat de openbare (?) botenhelling daar niet op z’n plaats is en toenemend verkeer met zich mee brengt. We vinden deze locatie ongeschikt en blijven van mening dat er rond de Kraaienbergse Plassen beter bereikbare plekken te vinden zijn. Gezien de discussies die er ook in de gemeenteraad gevoerd worden over al of niet commerciële botenhellingen, - zie aanvraag Heeswijkse Kampen – wordt helder dat het op korte termijn volledig verplaatsen van de botenhelling aan plas 3 wel wenselijk blijft maar mogelijk nauwelijks realistisch/haalbaar zal blijken.

Als laatste punt van informatie laat de camping weten dat zij voornemens zijn de toegangsprijzen van de parkeerplaats te verhogen om zodoende meer regio-markt-conform te willen werken, - in overeenstemming c.q. verhouding met bv de prijzen van de Mookerplas.

Niet onvermeld mag blijven dat het voor het eerst sinds lang, - (te) lang geleden,-  is dat dorpsraad en camping samen aan tafel hebben gezeten. We hebben het zo’n anderhalf uur met elkaar niet alleen over de voorliggend zaak, de aanvraag om uitbreiding camperplaatsen gehad, maar ook over communicatie, beter gezegd het ontbreken daaraan, het niet willen ingaan op onze uitnodiging jaren geleden tot jaarlijks overleg en uitwisseling van gang van zaken. Anderzijds het gevoel bij de camping dat vanuit de dorpsraad over zaken hen betreffende onjuiste / verdraaide voorstellingen zijn gegeven. De Dorpsraad is van mening dat wederzijds vertrouwen creëren een noodzaak  is en dat betekent elkaar serieus nemen en je aan afspraken en regels houden.

De dorpsraad pleit ervoor dat de camping metterdaad  draagvlak en goodwill probeert te kweken in het dorp. Dat zou kunnen  door zich alsnog te houden aan de vergunde zaken, met name het aantal van 11 campers. Dat immers staat voor de bereidheid regelgeving serieus te nemen en daarmee oog te hebben voor de bezwaren  en ontstane wrevel  bij inwoners. Dat ook zal er mede toe bij kunnen dragen dat het voornemen tot uitbreiding van het aantal camperplaatsen gaandeweg meer draagvlak kan verwerven en  mogelijke  juridische procedures worden voorkomen. Ook als dorpsraad zouden we ons dan meer geholpen weten bij het bevorderen van leefbaarheid en tevredenheid over  toekomstige ontwikkelingen.

Van onze kant ervaren we het als teleurstellend dat  de camping daartoe niet bereid lijkt, maar aangeeft desnoods gebruik te willen maken van de ruimte die de onlangs aangevraagde evenementenvergunning naar hun idee biedt om het aantal campers ook nu niet te hoeven beperken tot de vergunde 11.

Gezamenlijk constateren we en met ons meerdere inwoners, waarvan ook voorbeelden genoemd, dat het geheel van camping en jachthaven duidelijk aan uitstraling en kwaliteit heeft gewonnen  en niet meer vergelijkbaar is met een aantal jaren geleden.

Hoe nu verder: wie presenteert deze plannen aan het dorp?  Antwoord in dit stadium: de camping.

We denken aan ruim na het recreatie seizoen, we hebben het over het diepe najaar dan wel winter 17/18.

 

2. Ingekomen post en mededelingen:

a. brief dorpsraad Heeswijkse Kampen over het reguliere aftreden van de voorzitter; ter kennisname.

b. uitnodiging burendag: we nemen hier geen initiatieven.

 

3. verslag vorige vergadering. Was reeds goedgekeurd. Is per vergissing niet meteen op de website geplaatst. We werden geattendeerd op dit verzuim, en hebben dit per ommegaande alsnog in orde gemaakt.

 

4. Lopende zaken.

a. behandeling raadsinfobrief over botenhellingen. We hebben D66 op hun verzoek onze mening daarover laten horen. De verslaglegging van de commissie ‘ruimte’ waar een en ander in geagendeerd is, is nog niet uit.

b. Op onze vraag om overleg over de pastorietuin met het parochiebestuur is nog geen antwoord gekomen. Jan vd Broek zal navraag doen. Tevens meldt hij dat in en om het JP Keijzerspleintje onderhoud hard nodig is. Gedeeltelijk ligt de verantwoordelijkeheid hiervan bij de gemeente, (Johan maakt contact), gedeeltelijk bij de parochie, (Jan vd Broek neemt dat mee in het contact). Mogelijk kan de tuin/kerkhofploeg er ook even naar kijken. (Tonnie)

 

5. Behoefte aan starters / senioren woningen. We besluiten dat we naar het model van St Agatha deze behoefte in kaart willen laten brengen door studenten van de H.A.N. Nijmegen. Jan vd Broek zoekt contact hierover met Willy Thijssen, vzt. dorpsraad St Agatha. Zo mogelijk voor vgl. vergadering.

 

6. Stand van zaken: aanlegsteiger sociëteit Olie en Stoom. Bekend is de verplichting aan C.E.V. Societeitshaven om nader onderzoek te (laten) verrichten m.b.t. de aanwezigheid van bevers en de verstoring daarvan bij aanleg en gebruik van de aangevraagde aanlegsteiger in plas 2. Dit onderzoeksrapport is op afgesproken tijd aan de

commissie ter hand gesteld en aan o.m. ons uitgereikt. Conclusie: er is geen doorslaggevend bezwaar voor de gevraagde aanlegvergunning.  Als dorpsraad hebben we daarop tweeledig gereageerd. 1. Er ontbreekt een essentiële tekening in het rapport, - is inmiddels toegevoegd, -. 2. Het rapport is ook inhoudelijk onvolledig, essentiële percelen zijn niet in het onderzoek betrokken op grond waarvan we de conclusies aanvechten. Johan zal contact met de commissie opnemen om te vragen hoe en binnen welke termijnen een en ander nu verder gaat. Tevens wordt opgemerkt dat het plaatsen van boeien, toegezegd door de vereniging om de ligging van de aanlegsteiger visueel in beeld te brengen nog steeds niet is gebeurd.

 

7.  Follow-up van bezoek van B&W: vervalt bij afwezigheid van Nico Heere, contactpersoon gemeente.

 

8. datum jaarvergadering en komende vergaderingen. Alle vergaderingen 20.00 uur in de Burcht.

 Maandag 7 augustus, maandag 4 september en maandag 2 oktober.

 De jaarvergadering zal gehouden worden op donderdag 5 oktober a.s.

 

9. aanvulling bestuur dorpsraad p.m. Geen aanvulling, we moeten nog steeds met z’n drieën de klus klaren.

 

10. wat verder ter tafel komt.

a. Jan van Essen zal nog nadere info inwinnen over de offerte ophaalbruggetje.

b. Johan stelt voor om iets te doen voor nieuwe bewoners in ons dorp. Uitnodigen? Bezoeken? info over Linden geven, we zullen nadenken over een passende vorm.

c. Tonnie geeft de suggestie om ihkv de verkeersveiligheid een witte middenstreep aan te (laten) brengen in de bocht  Kerkstraat bij entree van het dorp.

d. Tonnie laat weten dat in de kadernota ’17 van de gemeente ingebracht is, de fietspad oversteek van de Oostermeerweg korter bij het dorp te leggen en vandaar rechtstreeks naar de oversteek van de Raamweg en die Raamweg oversteek eventueel te voorzien van verkeerslicht.
 

 Linden, 17 juli 2017

 Johan van den Boom

 Notulist.