Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Burcht Linden

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom
Aanwezige belangstellende: Declan Nolan

Ed Tigchelaar laat weten dat hij het samenvallen van de vergadering met de repetitie avond van Gans d’r Neve onhandig vindt.

We zullen in de toekomst vast blijven houden aan de maandagavonden.

Afmelding van Nico Heere, contactpersoon vanuit de gemeente.

 


1.Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen

2. Ingekomen post en mededelingen:

a. Ter info: raadsinformatiebrief dd 23/5/17 over de mogelijkheden voor de aanleg van een botenhelling aan de Heeswijkse plas, komt aan de orde onder punt 5.

b. Ter kennisname: brief van 25/4/17 over verplichting aan C.E.V. Societeitshaven om nader onderzoek te verrichten m.b.t. de aanwezigheid van bevers en de verstoring daarvan bij aanleg en gebruik van de aangevraagde aanlegsteiger in plas 2.

c. Uitnodiging van wijkraad Padbroek om aanwezig te zijn bij inwijding bankje van Herman op 2/6/17.

d. Uitnodiging van het sociaal kernteam voor de netwerkbijeenkomst op 23/5/17.

e. Uitnodiging bijeenkomst Burgerbegroting 19/4/17. Jan v.d. Broek gaat hierheen.

f. Bedankmail van de slagwerkgroep voor onze bijdrage aan hun verenigingskas in het kader van de opschoondag.

3. Verslag van 13 maart ’17 is reeds geaccordeerd en op de website geplaatst; het bestuursoverleg van 10 april stond in het teken van de voorbereiding van het werkbezoek van het college van Cuijk op 25 april ’17. In de maand mei is er geen bestuursvergadering geweest.

5. Info van Marielle van Zuijlen over nieuwe botenhelling aan de Heeswijkse plas. De raadsinformatiebrief roept veel vragen op. De enige botenhelling immers ligt aan plas 3, achter de slagbomen van het parkeerterrein bij de camping. Als dorpsraad zijn en blijven we van mening dat deze botenhelling daar niet dient te liggen omdat het boten-trailerverkeer een steeds toenemende overlast in het dorp veroorzaakt. Door het standpunt van het college dat het hier een commerciële botenhelling betreft worden andere ‘openbare’ locaties uitgesloten, omdat er dan sprake is/zou zijn van onrechtmatige concurrentie. In eerdere stukken over deze botenhelling is er ons inziens steeds gesproken over de ‘openbare’ botenhelling aan plas 3. Mocht het hier desalniettemin toch een commerciële botenhelling blijken dan zijn vinden we dat verplaatsing naar een, vanaf de snelweg en de provinciale weg beter bereikbare plek gerealiseerd moet worden. We zullen haar hier schriftelijk over informeren.

6. Aanvraag uitbreiding camperplaatsen camping ’t Loo. We zullen per ommegaande hierover nadere info opvragen bij de gemeente. In dit kader praten we nog even door over de effecten en de samenhang daarvan op de (verkeers) veiligheid en de verkeersdruk op de toegangswegen naar het dorp. Ter sprake komt ook dat de toezegging van wethouder Poel, over het plaatsen van snelheid-zichtbaar-makende elektronische borden, (smiley’s) gedaan op de bijeenkomst met de bewoners van de Krommenhoek, nog steeds niet gerealiseerd is.

7. Stand van zaken “aanlegsteiger sociëteit Olie en Stoom”. Op 7 juni ’17, dient het aanvullende rapport over het voorkomen van de bevers klaar te zijn. We zullen naar verwachting als bezwaarhebbende daar t.z.t. over geïnformeerd gaan worden en vervolgens moet bezien: hoe verder.

8.  terugblik op het bezoek van B&W op 25 april j.l. Door vakantie van ons alle drie zijn we daar niet eerder op terug kunnen komen. We betreuren dat omdat op kortere termijn napraten de gelegenheid gegeven had om wat “stoom af te blazen”. Inhoudelijk is aan de volledige agenda aan de orde geweest, we hebben een korte rondwandeling door het dorp gemaakt en tegen 18.00 uur het overleg beëindigd. De discussie over de woning behoefte voor eenpersoonshuishoudens, ouderen zowel als jongeren, willen we op een volgende vergadering op pakken en uitwerken. Naar aanleiding van het opknappen van de pastorietuin is er een brief naar het parochiebestuur met de vraag om overleg hierover op te starten, er is nog geen antwoord ontvangen. Over andere thema’s zoals ondermeer; toekomst visie, balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkelingen, de Cuijkse structuurnota, de verbinding met de Heeswijkse kampen, blijkt steeds opnieuw een, soms tot irritatie leidend, visieverschil te bestaan tussen het college en het bestuur. Het heeft ons bestuursleden op zijn zachts gezegd een wat katerig gefrustreerd gevoel op geleverd. We besluiten om dit in ieder geval terug te
koppelen met het college en ter sprake te brengen in aanwezigheid van Nico Heere, onze contact persoon, op welke wijze dat het beste kan.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag: Geen mededelingen.

10. Data komende bestuursvergaderingen: maandag 10 juli en maandag 7 augustus, 20.00 uur in de Burcht.

Johan van den Boom
secretaris Dorpsraad Linden.