Op maandag 10 juli 2017 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Agenda vergadering bestuur Dorpsraad

Datum: dinsdag 10 juli 2017 om 20.00 uur

Plaats: De Burcht

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken.

    a. mail van dorpsraad Heeswijkse kampen .

    b. uitnodiging burendag.

    c. onderzoeksrapport aanwezigheid bevers in plas 2

3. Verslag vorige vergadering 

4. Lopende zaken.

   a. uitbreiding aantal camperplaatsen ’t Loo?

   b. pastorietuin.

   c. behandeling raadsinformatiebrief over mogelijke nieuwe botenhellingen.

   e. bezwaarprocedure steiger soc. Olie en Stoom

5. Behoefte aan starters- / seniorenwoningen. Onderzoek? 

6. Stand van zaken “Aanlegsteiger sociëteit Olie en Stoom” 

7. Datum jaarvergadering vaststellen.

8. Aanvulling bestuur dorpsraad p.m. 

9. Wat verder ter tafel komt. 

10. Rondvraag en data volgende vergaderingen.