brug_steegstraat.JPGBurgemeester en wethouders van Cuijk hebben besloten tot het volgende verkeersbesluit afsluiten Steegstraat:

• De Steegstraat vanaf De Hostert tot aan Dommelsvoort van 13 november 2013 voor alle verkeer af te sluiten door plaatsing van borden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Er wordt een omleidingsroute voor fietsers en motorvoertuigen ingesteld.

Inzien
De volledige tekst van bovengenoemd besluit is vanaf heden, gedurende 6 weken, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur in te zien op de leeskamer van het gemeentehuis. Voor nadere informatie over dit besluit kunt u tijdens kantooruren terecht bij de heer E. Noij van de afdeling Ruimtelijk Beheer, telefoonnummer 0485 – 336 930.

Bezwaarschrift
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is gepubliceerd bij het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (Postbus 10.001, 5430 DA, Cuijk) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
• naam en adres, datum bezwaarschrift, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u bezwaar maakt; schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling

Ook kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA Den Bosch.