ic_medium_dorpsraad.jpg - 33.43 kB

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

1.Opening en vaststelling agenda, er is geen agenda opgesteld, we behandelen alleen lopende zaken.

2. Verslag van 9 januari ‘17 is reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen

a. Eindverslag inspraakprocedure Structuurvisie Cuijk “De Koers van Cuijk”. Binnen kort wordt de Ontwerp-Structuurvisie Cuijk 2030 “De Koers van Cuijk” ter inzage gelegd.

b. Platvorm overleg Wijk- en Dorpsraden van j.l. woensdag 15 februari, geen voor Linden relevante zaken. Jan van den Broek en Jan van Essen aanwezig. We zullen in de toekomst werken met 1 persoon namens Linden, tenzij we daar eigen agendapunten inbrengen. De bijbehorende stukken van de thema-avond “bevolkingskrimp” van 25/1 zijn ons toegestuurd.

c. Ingekomen: Nieuwsbrief Sociaal Domein , Cuijk 4de kwartaal 2016.

d. Uitnodiging van Actieradius: Workshop over fondsenwerving op 7 maart ‘17, we gaan niet op deze uitnodiging in.

e. Uitnodiging jaarlijkse vergadering Stichting de Burcht met alle Lindense verenigingen. Jan van Essen gaat

f. Uitnodiging van de Burcht om ihkv “NL Doet” mee te helpen aan de jaarlijkse schoonmaak van de Burcht. De dorpsraad wil net als vorig jaar zich inzetten voor de landelijke opschoondag; het verwijderen van zwerfvuil in en om Linden in het weekend van 25/26maart. Opgeven bij Jan van Essen   Het goede doel dit jaar is de Lindense slagwerkgroep.

g. Aanvragen ihkv “sociale vernieuwing 2017: deze aanvraag gaat nog vgl. de oude procedure. De penningmeester kijkt naar de uitgaven 2016 en de daarbij horende verantwoording en we agenderen het voor de volgende vergadering.

h. Jan van Essen heeft contact gelegd met deskundigen over mogelijkheden en inschatting van kosten bij het aanbrengen van feestelijke led-verlichting aan de ophaalbrug.

Lopende zaken

  1. Pastorietuin / centrum. De werkgroep is donderdag 16 februari voor de tweede keer bijeen geweest, Martien en Wiel waren verhinderd. Inhoudelijk was de visie in deze tweede bijeenkomst in grote lijnen in overeenstemming met de eerste keer. Werkgroep en bestuur hebben elkaar gevonden op visie over inrichting en gebied: de op te knappen pastorietuin moet een passend en ingebed onderdeel zijn in het grotere geheel. We realiseren ons tevens dat het een grote stap is van het ‘nu’ naar het geschetste ‘toekomst-beeld’. 

  2. Verplaatsing “Olie en Stoom” naar plas 2.

    Op uitnodiging van de gemeente heeft er overleg plaatsgevonden tussen de bezwaarmakers, - waaronder wij als dorpsraad,- tegen de vergunde locatie in het oostelijke deel van plas 2 en de daarbij geplande parkeerplekken. Dit overleg heeft er toe geleid dat de gemeente toegezegd heeft eind maart met een nadere uitwerking te komen. Tevens zal middels boeien ter plekke de locatie zichtbaar gemaakt worden.

     3 . Data komende bestuursvergaderingen: maandag 13 maart en maandag 10 april 20.00 uur in de Burcht.

           De 10/4 - vergadering zal met name besteed worden aan het voorbereiden van het overleg met B&W.Johan van den Boom

Dorpsraad Linden.