Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellende:

Afmelding van Nico Heere, contactpersoon vanuit de gemeente.


1.Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen

2. Verslag van 12 december ‘16 is reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen:

1. uitnodiging voor deelname aan Thema-avond Krimp en Leefbaarheid op 25 jan. Gemeentehuis Cuijk.

Jan vd Broek en Jan van Essen zullen aanwezig zijn.

2. uitnodiging voor deelname a.s. woensdag 11 jan. Voor dorps- en wijkraden Gemeentehuis. We gaan alle drie.

4. Hoe verder met “pastorietuin”.

1. We plannen een 2de gezamenlijke avond van bestuur dorpsraad met de leden van de werkgroep op

Donderdag 16 februari, 19.30 – 21.00 uur in de Burcht. Ruimte achter het podium.

2. Naast het opperen van ideeën en schetsen over diverse mogelijkheden van invulling en vormgeving zullen

we in direct vervolg daarop moeten bezien hoe realistisch het meest ‘’gedragen / gewenste plaatje’ is dat

we met elkaar bedacht hebben.

3. als dorpsraad bestuur zullen we ons verder buigen over hoe dan een en ander te realiseren is en welke

(gefaseerde) stappen doorvoor nodig zijn.

5. Stand van zaken Lindense website en digitale huiskamer:

Daags na de vergadering wordt bekend dat de info en voorlichtingsavond over ondermeer de Facebook pagina

“Linden – ons dorp” op maandag 23 januari meer voorbereiding vraagt en NIET kan doorgaan. We hopen op

korte termijn te horen wanneer wel en zullen dat dan meteen op de website en op Linden- ons Dorp laten

weten.

6. Het idee om het ophaalbruggetje in de Steegstraat te verlichten, - geopperd op de jaarvergadering -, is in

gesprek met de gemeente, die er aanvankelijk gereserveerd reageerde, ook met de dorpsraad Beers opgepakt,

die het wel de moeite waard vinden om samen te kijken of een en ander te realiseren valt. Wordt vervolgd.

7. Ingang dorp. Voor zover ons bekend geen nieuwe ontwikkelingen. We zullen tzt gelegenheid krijgen ons

bezwaarschrift mbt “Olie en Stoom” waarin we ook suggesties gedaan hebben met betrekking tot parkeren en

de dorpsentree aan de Oostermeerweg, mondeling toe te lichten. We bezien of we het vliegtuigmonumentje in

dat geheel ook meer accent kunnen geven.

8. Aanvulling bestuur. We blijven dorpsgenoten benaderen en,- nu zich nog steeds niemand meldt, geven we dat

spoor niet op maar zijn ook verheugd over medewerking van tijdelijke aard in de vorm van werkgroepleden of

individueel advies etc… We blijven een beroep op jullie doen.

9. Wat verder ter tafel komt.

1. Bezoek van het Cuijks college op dinsdag 25 april van 1600 – 17.30 uur. Een maand tevoren verwachten

ze een agenda voor die bijeenkomst. Johan zal Frans vragen om ruimte in de Burcht te reserveren.

Invulling van vormgeving en thema’s worden geagendeerd over de volgende vergaderingen.

2. 25 maart: Opschoondag, Schrijf het op in je agenda en help mee ons dorp van zwerfvuil te ontdoen !!!

Jan van Essen zal concreet een vereniging benaderen voor actieve deelname en bijbehorende premie.

10. Data komende bestuursvergadering: maandag 20 februari, 20.00 uur in de Burcht.

Johan van den Boom

Dorpsraad Linden.