Op maandag 9 januari 2017 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.
Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 9 januari 2017

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.00 uur
1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 12 december 2016

3. Ingekomen post en mededelingen

- “Krimp en leefbaarheid”, thema-avond 25 januari a.s.

-avond voor dorps- en wijkradrn woensdag 11 januari a.s.

4. Hoe verder met de pastorietuin?

5. Stand van zaken Lindense website en digitale huiskamer

-instructie-avond facebook

6. Verlichting Brug

7. Ingang dorp

-zijn er ontwikkelingen?

8. Aanvulling bestuur Dorpsraad p.m.

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag
Datum volgende vergadering 20 februari 2017