Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellende: -

Aanwezig van de werkgroep “Pastorietuin” : Fons Heijnen en Wiel Thelosen,

Afwezig met kennisgeving van die werkgroep: Willemien Selten, Ferdy Kokke en Martin Schoenmakers


1.Opening en vaststelling agenda, enige agendapunt; opstarten van de werkgroep “Pastorietuin”

2. Verslag van 7 november is reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen: datum voorstel van het college B&W Cuijk. Johan zal voorgestelde datum, als “mogelijk” bevestigen.

Aan de hand van voorbereidend teken-werk van Fons, discussiëren we over de mogelijke invulling van de pastorietuin en verdere aangrenzende omgeving. De werkgroepleden zullen hierover afzonderlijk geïnformeerd worden.

4. Data komende bestuursvergaderingen: maandag 9 januari en maandag 20 februari, 20.00 uur in de Burcht.

P.S.

Vergeet niet te noteren in U / je agenda: maandagavond 23 januari 20.00 uur in de Burcht Info en instructie avond: Facebook en Facebook pagina: “Linden ons dorp”

Johan van den Boom

Dorpsraad Linden.