Verslag bestuurvergadering van: maandag 7 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:  De Burcht


Aanwezige bestuursleden:  Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom
Aanwezige belangstellende: Jos Bakker, 20.15 – 21.00 uur

1.Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen


2. Verslagen van 3 oktober en 13 oktober, (jaarvergadering) zijn reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.


3. Ingekomen post en mededelingen: bevestiging van gemaakte afspraak met het college op 28 november a.s. 15.00 uur


4. Ontwikkelingen gebied Kraaienbergse Plassen: ontvangstbewijs van onze zienswijze op de structuurvisie Cuijk 2030 ontvangen.


5. Stand van zaken Lindense website: we hopen 28 november 20.00 uur een instructieavond facebookpagina gebruik “Linden ons Dorp” te kunnen houden. Nadere info over datum en inhoud volgt binnenkort.


7. Jos vraagt aandacht over ons handelen en opstelling m.b.t. “Olie en Stoom”. Na uitleg van onze kant blijft  hij van mening dat we niet zorgvuldig gehandeld hebben, we hebben het dorp niet geraadpleegd, geen bijeenkomst(en) hierover belegd en vervolgens onze standpunten niet gecommuniceerd en het dorp niet geïnformeerd over het verdere verloop in het afgelopen jaar. Hij is van mening dat we veel te slap geopereerd hebben in het voorkomen van Olie en Stoom in plas 2.  Nu rest slechts de mogelijkheid tot 8 december individueel bezwaar te maken. Het bestuur zal in ieder geval bezwaar aantekenen op de situering van de parkeerplaats,  in overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt maar zal eerst proberen meer informatie te verkrijgen over de gebruiksvoorwaarden.


6. Voorbereiding plan omgeving kerk: Fons was genodigd vanuit zijn aanbod een eerste schets te maken, mogelijk is de uitnodiging niet doorgekomen. Onderlinge discussie over de spanning die er kan zijn/is over aan de ene kant mooie plannen met het gebied rond de kerk, opknappen pastorietuin etc., etc., anderzijds de (financiële) haalbaarheid, daar waar we al snel met eigendomsrechten te maken hebben. We besluiten een en ander, - aan de hand van een eerste schets van het gebied -, ter sprake te brengen met de mensen die zich op de jaarvergadering melden om hierover mee te denken.


9. Wat verder ter tafel komt:

Naar aanleiding van vragen tijdens de jaarvergadering kunnen we melden dat de gemeente geen aanleiding ziet tot het plaatsen van een bladmand op de hoek Steegstraat/Hostert.

Dat de feestdagen verlichting aan de ophaalbrug, ook door de dorpsraad Beers enthousiast ontvangen is, maar dat er door regelgeving en bestemmingen de nodige haken en ogen van gemeentewege zijn.

De gemeente is, op verzoek van de gemeente Nijmegen bereid te kijken naar uitbreiding van het aantal woonboot ligplaatsen in de Kraaienbergse Plassen.

Jan vd Broek en Johan vd Boom gaan naar het platform overleg van 23 november 20.00.

De volgende bestuursvergadering op op maandag 12 december 20.00 in de Burcht.
Linden, 8 november ’16 Johan van den Boom, notulist