Op maandag 7 november a.s. vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.


Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 7 november 2016

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.00 uur


1. Opening en vaststelling agenda

2. a. Verslag vergadering 3 oktober 2016

2. b. Verslag jaarvergadering 13 oktober 2016

3. Ingekomen post en mededelingen

4. Ontwikkelingsvisie gebied Kraayenbergse plassen en omgeving

-(ontvangstbevestiging van brief ontvangen)

-gesprek met wethouder 21 november a.s.

5. Stand van zaken Lindense website en digitale huiskamer

(zijn er nieuwe ontwikkelingen?)

6. Voorbereiding plan voor omgeving kerk

-oriëntatie

-werkgroep instellen opdracht samenstelling

7. Ingang dorp

-zijn er ontwikkelingen?

(olie en stoom, parkeerplaatsen info, monument enz)

8. Aanvulling bestuur Dorpsraad p.m.

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

Datum volgende vergadering 12 december a.s.