Verslag jaarvergadering bestuur dorpsraad van: 13 oktober 2016  
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:  de Burcht


Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom
Aanwezige belangstellende:  22 Lindenaren, zie de presentielijst
Aanwezige gast(en): Helma Pluk, raadslid fractie ABC, Bregje van Lieshout fractie raadslid SP.
                                     Nico Heere contactpersoon van de gemeente.
Afwezig met kennisgeving: Joost en Marie Jose Angenent, Jos en Heleen Bakker, Wim en Jolanda Martens.

    •    De voorzitter opent met een welkom aan alle aanwezigen en meldt de afwezigen met kennisgeving
De agenda wordt vastgesteld.

Reglementair gedeelte:
    •    Mededelingen: Er wordt verzocht de gemeente te vragen om ook een bladerverzamelbak te plaatsen op de hoek van Steegstraat en Hostert.
    •    Verslag vorige jaarvergadering 15 oktober 2015
Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4a   Jaarverslag:
Het verslag loopt van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016.
Het wordt punt voor punt nagelopen en van reactie en/of aanvullingen voorzien:
Olie en Stoom. Jos Bakker, laat, - voor de vergadering,-  weten dat hij wil opmerken dat het bestuur  verwijtbaar te weinig heeft gedaan om het dorp en met name omwonenden te informeren over de stand en gang van zaken m.b.t. de locatiekeuze van het college voor de oostzijde van plas 2. Johan zet uiteen hoe het bestuur in deze kwestie heeft geopereerd. Uit de reacties blijken nauwelijks bezwaren. Er wordt aangevoerd dat een ‘weinig belastende activiteit’ betreft en er wordt ook positief aangekeken tegen de aanwezigheid van de historische schepen.
 Het bestuur laat weten dat er nog een bezwaar procedure mogelijk nadat de plannen ter inzage gelegd worden; is naar beste weten nog niet gebeurd. Daarnaast zal het bestuur attent blijven op het voldoen aan de voorwaarden van de erbij behorende parking. In dat kader meldt het bestuur ook dat we in overleg zijn met de gemeente om de hele “entree” van het dorp aan de Oostermeerweg meer eenheid en uitstraling te geven. Gedacht wordt aan o.m. slagboom weg, info over wandel en fietsroutes, parkeren in de oksel van Oostermeerweg en de weg naar den Drul om wild parkeren daar tegen te gaan. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat “Olie en Stoom” ook afgeschermd in het bos rechts van de Oostermeerweg een eigen parkeerplek zou kunnen krijgen.
Opschoondag. Het bestuur vraagt om mede opruimers op de komende opschoondag in het voorjaar. Velen laten weten nu al, al wandelend, zwerfvuil op te ruimen. Speciale aandacht vraagt het gebied achter de ophaalbrug rechts richting Beers, en de inham links aan de Steegstraat, de vroegere verbinding naar den Drul.
Bestemmingsplan kern Linden. Er is discussie over de vraag naar en noodzaak van b.v. bouw aan de Hostert, - gedacht wordt aan senioren woning(en),-  nu er in het dorp nog woningen te koop staan en er diverse bouwkavels zijn. Het bestuur zal, alleen met ondersteuning belangstellenden , nader onderzoek doen naar de feitelijk behoefte en reële mogelijkheden.
Het verslag wordt daarna goedgekeurd en vastgesteld.
        4b  Het financieel jaarverslag, attent bezien door Johanna en Martin, wordt goedgekeurd.

    •    Bestuursamenstelling.
Niemand is aftredend, en helaas heeft niemand zich gemeld om toe te treden.
Het bestuur benadrukt dat we met z’n drieën echt met te weinig zijn om naar wens te functioneren: een groter bestuur betekent een bredere vertegenwoordiging en meer mogelijkheden om de  
werklast te verdelen. We zoeken nu naar ondersteuning per project of thema. Op de vraag hoeveel tijd dat dan mogelijk kost zegt het bestuur dat dit  in zijn algemeenheid niet te beantwoorden valt, maar helder is  dat het gaat om een beperkte tijdsduur en een beperkt duidelijk omschreven thema.

Lopende Lindense zaken en ontwikkelingen

    •    Grootlinden.nl en digitale huiskamer.
In aanvulling van wat reeds vermeld is in het jaarverslag, maakt Han zichtbaar dat de koppeling tussen facebook en de website gelukt is: vanuit de website is facebook pagina “Linden ons dorp” oproepbaar. Er wordt verder gewerkt aan afscherming, inloggen en wederkerigheid van beide media. In contact met Brenda Coenders zal er in het najaar een info avond over facebookgebruik gehouden worden. Nadere info volgt.
    •    Ontwikkeling recreatie en verkeer in Linden.
Johanna zegt dat er in augustus zo’n 14 dagen een verkeerstelling is geweest.
In aanvulling op de agendatekst benadrukt het bestuur de meer specifiek Lindense aandachtspunten:
    •    De gewijzigde omschrijving van de gebiedsdelen van de Plassen. Werd er tot op heden gesproken van in- en extensieve recreatie gebieden, nu wordt gesproken over recreatieve invulling in het oostelijk plassengebied en meer westelijk natuur invulling. Daarmee lijkt de extensieve recreatie in en om Linden, gaandeweg plaats te kunnen maken voor meer intensieve recreatieve initiatieven.
    •    Met ondermeer de vergunde uitbreidingen van camping Het Loo en de botenhelling in plas 3 blijven de grotere voertuigen en voertuigen met botentrailers en vanuit de Steegstraat en de Oostermeerweg vanuit het oogpunt van leefbaarheid en veiligheid een punt van zorg. Het bestuur is van mening dat een botenhelling beter vanaf de A73 en Beersebaan aan te rijden moet zijn en dus elders aan de zuid/zuidoost zijde van de plassen gepositioneerd moet worden.
Daarnaast ligt ter inzage het voorontwerp structuurvisie Cuijk `koers op Cuijk´, in te zien t/m 26 oktober op het gemeentehuis en via de website, www.cuijk.nl onder:  Home > Digitale Balie > Bestemmingsplannen > Ruimtelijke visies > Voorontwerp structuurvisie cuijk “ de koers van Cuijk". Deze structuurvisie moet gezien worden als een overkoepelend richtinggevend beleidsstuk waaronder ook de “visie op de ontwikkeling Kraaienbergse Plassen” valt. De tekst in deze structuurvisie:  “Nieuwe toeristische en recreatieve initiatieven die Linden verder versterken zijn welkom. Voorwaarde blijft dat initiatieven passen binnen de dorpse karakteristiek van de kern Linden en het omringende landschap” geeft het bestuur aanleiding hier verder intensief naar te kijken en haar zienswijze aan het college over te brengen. Immers de kern Linden, bevat bepaald niet het gehele kerkdorp, en met deze omschrijving lijkt er nog veel ruimte voor recreatieve ontwikkeling rondom Linden tussen de kern en de oevers.

  •    Projecten sociale vernieuwing.
Naast de reeds genoemde dorpsentree aan de Oostermeerweg, willen we de (ruime) omgeving van kerk en pastorie met tuin meer uitstraling gaan geven. Letterlijk ruimdenkend gaat het over het hele vierkant tussen Steegstraat – onverharde pad tussen Steegstraat en Hostert, Hostert, en het JP Keizerspleintje. Er zijn daarover eerste contacten gelegd met Piet en Antoon als de meest betrokkenen. We vragen een werkgroepje om het idee uit te werken en een visie te ontwikkelen. Aandachtspunten: denk aan een onderhoudsplan en let op de privacy van de pastorie bewoners. Voor wat al gaandeweg “centrumplan” genoemd wordt, geven zich op als werkgroepleden: Fons, Han, Ferdy, Martin, Wiel en Willemien. De voorzichtige conclusie van het bestuur: we vinden het de moeite waard om nader op te pakken Piet stelt voor de wei voor de pastorie tzt gezamenlijk als Lindenaren aan te kopen. Het bestuur zal op korte termijn de opdracht voor de werkgroep formuleren.

   •    Rondvraag:
Han: wat is er bekend van het bericht dat er mogelijk woonarken uit Nijmegen onze kant uitkomen?
Ed: veel berm parkeren in de Steegstraat, graag parkeerwacht. Bestuur: G.Stoffels, wethouder, zegt: “ hier berm parkeren zorgt voor langzamer rijden en verhoogd dus de veiligheid.” Als 2de: in de Hostert is een stuk braakliggende grond volledig afgepaald en zodoende niet meer te maaien, het onkruid schiet de grond uit, kan dat zomaar?
Fons: Hoe staan de zaken met Dommelsvoort en wanneer komt er de rechte verbindingsweg  naar de provinciale weg???. Niemand kan daar antwoord op geven, het duurt en duurt al zo lang.
Trees: Warme witte sfeerverlichting 2-zijdig aan de ophaalbrug zou voor de komende feestdagen heel fraai zijn; we zullen de suggestie geven aan de gemeente.
Jelly: Hoe werkt het openen van de brug ???


Linden, 14 oktober 2016
Johan van den Boom
secretaris DR Linden