Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellende: -

Aanwezige gast(en):- Bericht van verhindering van van Nico Heere, contactpersoon van de gemeente

  1. Opening en vaststelling van de agenda,

  1. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en is op de website geplaatst.

  1. Ingekomen post en mededelingen:

  • ontvangstbevestiging van de gemeente Cuijk m.b.t. ons schrijven over ontwikkelingen Kraaienbergse Plassen. Dit thema staat verder geagendeerd op de jaarvergadering.

  1. Stand van zaken Lindense website en digitale huiskamer: eveneens geagendeerd op de jaarvergadering.

  1. Voorstellen besteding budget sociale vernieuwing:

  • We zullen een aantal suggesties voorleggen aan de aanwezigen op de jaarvergadering .

  1. De onderbezetting van het bestuur blijft een punt van grote zorg. We kunnen een aantal zaken niet meer behandelen met de zorgvuldigheid die dat vereist. We hopen dat er toch aanvulling komt uit onze gemeenschap om én meer draagvlak te krijgen én er meer gedegen gewerkt kan gaan worden.

  1. We verdelen een aantal taken en onderwerpen onder ons drieën ter voorbereiding van de jaarvergadering van donderdag 13 oktober 20.00 uur. Tot ziens allemaal op 13 oktober a.s.

Notulen,

Johan van den Boom

Secretaris DR Linden