Op maandag 12 september a.s. vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.


Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 12 september 2016

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.00 uur


1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 30 juli 2016

3. Ingekomen post en mededelingen

4. Ontwikkelingsvisie gebied Kraayenbergse plassen en omgeving

De dorpsraad heeft net als de dorpsraad Beers een brief naar B&W gestuurd en de eigen notitie volledigheidshalve gestuurd naar het adviserende bureau en aan de gemeente. Er is een bericht van ontvangst van de gemeente binnen gekomen. Verder zijn er geen ontwikkelingen.

5. Stand van zaken Lindense website en digitale huiskamer

6. jaarvergadering 2016

-Vaststelling definitieve agenda en stukken (er komt nog een bijlage)

-Gereed maken van stukken

-Verspreiding en uitnodigingen

-praktische organisatie

7. Voorstellen voor besteding budget “Sociale vernieuwing” 2016

Op dit moment staan op de lijst van mogelijkheden:

-aantrekkelijker en functoneler maken van de omgeving van de kerk

-de verbinding van de geloofsgemeenschap met de dorpsgemeenschap versterken.

-aantrekkelijker en representatiever maken van de ingang van het dorp waarbij we het monumentje aan de Oostermeerweg mee kunnen nemen.

8. Aanvulling bestuur Dorpsraad

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

Datum volgende vergadering?