Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellenden: 25 Lindenaren, zie de presentielijst.

Aanwezige gasten: Gerrie Poke van de Brink, Liberaal LvC en M.A. Sahinturk CDA Cuijk,

                            Nico Heere contactpersoon gemeente Cuijk

Afmeldingen: Gerard Stoffels, wethouder en Martin en Dinie Schoenmakers.

 1. De voorzitter opent met een welkom aan alle aanwezigen en meldt de afwezigen met kennisgeving.

  De voorzitter heet de nieuwe inwoners welkom, te weten Els van Daal en Johan Jansen, nieuwe bewoners van Steegstaat 14 en Eugene Vriezen en Geraldine Mulder, nieuwe bewoners van Steegstraat 12.

  In stilte denken we aan Cunera Peters, die vanmiddag, thuis, overleden is.

  De agenda wordt vastgesteld.

  Reglementair gedeelte:

 2. Mededelingen: geen.

 3. Verslag vorige jaarvergadering 13 oktober 2016

  Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

 4. Financieel jaarverslag is goedgekeurd door Dinie Schoenmakers en Astrid van Zuylen, beiden zijn verhinderd aanwezig te zijn.

 5. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing: Jan van Essen, inmiddels al weer ruim meer dan 4 jaar bestuurslid, wordt herbenoemd. Els van Daal heeft laten weten interesse te hebben om in het bestuur mee te doen wordt van harte welkom geheten en zonder hoofdelijke stemming geaccepteerd. Ook Ed Tigchelaar zal per 1 januari a.s., met volle instemming van de vergadering , de bestuursgelederen komen versterken.

 6. Lopende Lindense ontwikkelingen en beleid voor komende jaren.

  Naar aanleiding van het jaarverslag van het bestuur.

 1. De koers van Cuijk. Het bestuur wijst erop dat de gemeente in al haar schriftelijke stukken steeds spreekt over “kern”of “kom” Linden. Daarmee wordt het gebied bedoeld als omschreven in het bestemmingsplan “kern Linden”. Dit gebied is aanzienlijk beperkter als het gehele kerkdorp Linden. Daardoor gelden er voor de kern Linden andere regels dan het aangrenzende “buitengebied”. Een onderscheid dat nog steeds bestaat vanuit de vroegere omliggende agrarische gronden en de kern.

  Het blijkt niet eenvoudig de bestemmingsgrenzen te wijzigen.

 2. Olie en Stoom. Daar waar er 35 ligplaatsen vergund zijn lijkt dat strijdig met het behoud van dezelfde

  aanlegsteiger die nu in plas 7 gebruikt wordt. Er is onduidelijkheid of er van een “ commerciële” jachthaven gesproken kan worden of dat er slechts plek is voor verenigingsleden. De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan over de bezwaren die ondermeer ook door het bestuur zijn ingediend. Olie en Stoom, inmiddels begonnen met inrichting in plas 2, is daartoe wel gerechtigd omdat de vergunning verstrekt is. Het bestuur houdt vast aan haar standpunt: geen parkeerplaatsen ten noorden van de Oostermeerweg.

 3. Aan de hand van de dorpsentree plattegrond ‘ kruising Oostermeerweg - weg naar Den Drul’, wordt duidelijk hoe daar parkeerruimte en er tegenover info ruimte gecreëerd kan worden. Over dit ontwerp loopt al contact met de gemeente en zijn onze ideeën in eerste instantie positief ontvangen. Dit plan voorkomt ook het wildparkeren daar ter plekke.

 4. Pastorietuin. Stand van zaken. Alle 14 omwonenden hebben hun mening gegeven over het opknappen van de tuin. 11 gaan ermee akkoord, 1 onder voorbehoud, van 1 hoeft het niet en er is 1 andere visie binnengekomen. Het parochiebestuur heeft in september hierop gereageerd. Ze laten weten het een sympathiek voorstel te vinden maar besluiten het aan te houden in afwachting van nadere bestemmingsmogelijkheden. De achterliggende gedachte is te onderzoeken of er bebouwing mogelijk is. We stellen ons voor met het parochiebestuur nader contact te maken. Petra Schimmel merkt hierbij nog op dat opknappen één is maar voor goed onderhoud meer komt kijken…

 5. Wiel Thelosen attendeert ons erop dat het onderhoud van het JP Keijzerspleintje zwaar te wensen overlaat. Stond ook al in het verslag. We hopen op korte termijn helder te krijgen wie hier in gebreke blijft: gemeente of parochiebestuur. Zo mag en kan het niet blijven.

 6. Feestverlichting ophaalbrug. We betreuren het dat tot nu toe niet van de grond is kunnen komen.

 7. Woningbehoefte in Linden. We hebben hierover als dorpsraad bestuur informatief contact gehad met Mooiland, woningcorporatie. Duidelijk werd dat, zij, zeker nu hun werkterrein door de overheid teruggebracht is tot grotendeels sociale verhuur van woningen, geen bruikbaar aanbod voor onze vraag kunnen leveren. Andere mogelijkheden van vrije sector huur dan wel aankoop van nieuw te bouwen huizen dan wel in eigen beheer met meerderen (CPO) te bouwen is een route / procedure die in ieder geval langs de gemeente zal lopen. Met de komst van Els van Daal in het bestuur hebben we een, op dit gebied,  deskundige aan tafel en zij wil aan dit thema de nodige aandacht besteden.

 8. Tot slot wijzen we nog op de publicatie van “visie op de recreatieve ontwikkeling Kraaienbergse Plassen”, (rapport van Nuland). Dat is ter inzage en er kan tot 1 november op gereageerd worden.

Naar aanleiding van het jaarverslag:
Via het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De vergadering stemt zonder hoofdelijke stemming in met dit beleid. 

    9.  Wat is wezenlijk voor een vitaal Linden? In 4 groepen praten we vanuit nieuwkomers en ondernemers perspectief en komen we tot:

         Nodig: handhaven rust en ruimte, glasvezel, collectieve zorgcoöperatie, kleine woonvoorziening, verkeersvoorzieningen met meer   

         drempels, pinautomaat, ouderwets kroegje/restaurantje dat altijd open is, een geluidswal langs de snelweg. ‘taxi’-centrale van vrijwilligers.

         Wat we zoeken en hier vinden: kleinschaligheid,ruimte, natuur, rust, water, wandelgebied, sfeervolle uitstraling, historisch dorp, haven

         dichtbij,  watersport, goede bereikbaarheid van Nijmegen via de A73, groot verenigingsleven, saamhorigheid, hechte gemeenschap  en sociale

         cohesie.

         Waarin schieten we tekort:  een meer uitgebreide “bewonersmix”, levendigheid in de winter, kleinschaligheid, ’n café dat altijd open is, - maar

         dat zou betekenen dat er het hele jaar door aanzienlijk meer mensen Linden zouden moeten bevolken, de vraag is of dat zo wenselijk is!

         Verder wordt nog genoemd: kwalitatief hoogwaardig ondernemerschap waarvoor mensen willen reizen en het verkeer dient om Linden heen

         geleid te worden.

         Wat is voor de ondernemer belangrijk: we kennen in het dorp twee soorten ondernemers, hier gevestigde ondernemers met een werkgebied

         dat ruimer is dan Linden en ondernemers die alleen op Linden georiënteerd zijn, deze laatste zijn dan per definitie gericht op toeristisch

         recreatieve bedrijvigheid. Voor  deze ondernemers is het primair van belang dat er genoeg /steeds meer publiek komt, veel gasten

         veel mensen. Dat kan ook voor de inwoners van belang kan zijn: meer voorzieningen. Deze ondernemers ervaren in het begin vaak

         tegenwerking in plaats van stimulering. 

     10. Rondvraag:

              Rik: waar zijn de jongeren?  Investeer in het bereiken van deze groep.

              Frans: we hebben andere straatverlichting, die minder hoog is en daardoor recht naar binnen schijnt.

              Hebben jullie inspraak gehad , of zijn jullie tevoren hierover geïnformeerd.

              Het bestuur is hierover niet geïnformeerd.

              Han: de gemeente Cuijk kent de stichting vrijwillige hulpdienst, die biedt ook vervoer aan. Publiceren.

              Heleen: is er iets bekend over het verwijderen van de verkeersdrempels.

              Dat zal alleen in overleg gebeuren.

Johan van den Boom,

notulist,

6 okt.2017                      


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
Datum : zaterdag 5 januari 2019
8
Datum : dinsdag 8 januari 2019
9
10
11
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.