Verslag Dorpsraad bestuurvergadering van 4 september 2017

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

 

1.Opening en vaststelling agenda,

 bij agendapunt 7 aanvullen; commissie ruimte van a.s. maandag 11 september 2017; actualisatie buitengebied.

 

2.Verslag vorige vergadering. Was reeds goedgekeurd en op www Grootlinden.nl geplaatst.

 

3. Ingekomen stukken en lopende zaken:

 

a. Societeitshaven; We zijn van meerdere kanten erop geattendeerd dat de aanleg van de steiger in plas 2 begonnen is, waarbij gevraagd of dat wel mogelijk is nu een en ander nog wacht op advies van de bezwaarcommissie en een daarop volgend collegebesluit. Formeel kan dat. We hebben de vereniging gevraagd hun activiteiten desalniettemin op te schorten tot het college in deze zaak uitspraak heeft gedaan.

 

b. Woningbehoefte: Na informatie bij de dorpsraad St. Agatha, die een leefbaarheidsonderzoek o.l.v. Sociom hebben laten uitvoeren hebben we deze stukken ontvangen. We kijken of deze opzet van onafhankelijk onderzoek, op onderdelen, ook voor ons in Linden bruikbaar is.  Daarnaast besluiten we contact op te nemen met een van de consulenten van Mooiland om te bezien welk advies zij ons hierover kunnen geven. (Johan).

 

4. Informatie aan nieuwe Lindenaren. We hebben een welkomsbrief opgesteld en gaan die, met ingang van nu, bezorgen bij nieuwe inwoners.

 

5. Pastorietuin. Zoals gemeld in het verslag van augustus hebben we om- en aanwonenden een vragenlijst toegestuurd m.b.t. het opknappen van de pastorietuin. Van alle 14 benaderde adressen hebben we reactie mogen ontvangen. Waarvoor veel dank. We hebben de reacties zo overzichtelijk mogelijk samengevat en inmiddels, conform toezegging aan het bestuur van de H Martinus parochie deze hen toegestuurd. We gaan er vanuit dat het parochiebestuur een en ander agendeert in september en we hopen dat we voor de jaarvergadering bericht hebben ontvangen. Afhankelijk van hun reactie zullen we een volgende stap kunnen zetten. We houden eenieder op de hoogte waarbij aan- en omwonenden persoonlijk geïnformeerd zullen worden.

 

Naast de pastorietuin besteden we aandacht aan het slecht onderhoud van het JP Keijzerspleintje en de directe omgeving. We zullen Nico Heere, onze contactpersoon met de gemeente, benaderen, om aan de hand van beschikbare kadastrale tekeningen en het contract tussen parochiebestuur en gemeente / onderhoudsdienst, nauwkeurig in beeld te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is. Omdat we niet alles tegelijk kunnen, versterking gevraagd !!!!; plannen we dit voor “ergens” in het najaar.

 

6. Commissie ruimte van maandag 11 sept: Onder agendapunt 7 staat geagendeerd “Beleidsnotitie Bebouwingsconcentraties voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied, actualisatie 2017”.

We lezen o.m. in Hfstk.5 bij 2: Bebouwingsconcentratie 1: Linden-West; ingekorte citaten:

* Het gebied bestaat uit de Eindsestraat en de weg De Berg. De bebouwing aan weerszijden van laatstgenoemde weg en aan de noordkant van de Eindsestraat behoort tot bedoeld ‘Linden-west’.

* De ligging te midden van de Kraaijenbergse Plassen biedt goede perspectieven voor recreatieveontwikkelingen.

* Het benutten van de bijzondere ligging van het gebied is wenselijk.

* De relatie met de kern Linden is eveneens groot.

 

7. Verdere (werk) afspraken.

     a. de bestuursvergadering van 2 okt. vervalt, daarvoor in de plaats komt maandag 18 sept. 20.00 uur.

    b. Diezelfde week gaan de uitnodigingen met agenda voor de jaarvergadering de deur uit; in Linden schriftelijk huis aan huis.

         Naar het college en politieke partijen via mail.

  OPROEP

Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing,

Hoewel het bestuur niet mag klagen over incidentele medewerking, bestaat het bestuur nog steeds  uit slechts drie personen. Dat is onvoldoende. Met name vanuit het oogpunt van “draagvlak en vertegenwoordiging”  zowel naar buiten als naar de eigen dorpsgemeenschap is uitbreiding noodzakelijk. Het bestuur gaat komende weken nog naarstig op zoek naar aanvulling. Wij nodigen daarom iedereen uit om een bestuurslidmaatschap alvast te overwegen en eventuele interesse of vragen  bij een van de bestuursleden te melden.

Linden, 7 september 2017, Johan vd Boom, notulist.       

 


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
18
19
21
23
24
Datum : dinsdag 24 juli 2018
25
26
27
28
30

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.